You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'system) VALUES ('3.233.232.160', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)')' at line 1INSERT INTO day_visitors (ip, system) VALUES ('3.233.232.160', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)')
RODO - Oficjalna strona Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej

RODO

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych, spełniając nasz obowiązek informacyjny o tym jak przetwarzamy Państwa dane, poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych LZPR poprzez e-mail: lublin@zprp.org.pl.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł z Lubelskim Związkiem Piłki Ręcznej umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Lubelski Związek Piłki Ręcznej z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. K. Wielkiego 8, Lublin, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000351701, NIP: 712-320-53-12, numer REGON: 060600561, tel.: 81 464 39 44, e-mail: lublin@zprp.org.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

LZPR przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji płatności wynikających z zawartych umów (w tym umów o pracę, cywilnoprawnych), wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług, w tym organizacji rozgrywek w ramach Ligi Wojewódzkiej LZPR i innych;

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie,
 2. w celu kompleksowej organizacji rozgrywek w piłce ręcznej, w tym na zlecenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
 3. w celu zawarcia i wykonania umowy / wystawienia delegacji sędziowskiej zawartej z LZPR,
 4. w celu wykonania umowy zawartej z LZPR na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LZPR, np. wystawienia faktury,
 6. w celu umożliwienia sprawnego przeglądania strony internetowej LZPR.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy lub otrzymania należności z tytułu m.in. delegacji sędziowskich z LZPR i innych usług, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną LZPR, w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez LZPR.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 81 464 39 44 lub e-mailowo pod adresem lublin@zprp.org.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy, wystawienia delegacji dla LZPR,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na LZPR (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes LZPR,
 4. wyrażona przez Państwa zgoda,
 5. okoliczności niezbędne wynikające z prowadzenia rozgrywek ligowych, w tym na zlecenie ZPRP poprzez system do zarządzania rozgrywkami.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci instytucji (np. Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) i firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np. biuro rachunkowe, biuro księgowe, bank, jednostka samorządu terytorialnego). W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od LZPR dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia sprzeciwu.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z LZPR lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić LZPR i jakie mogą być podnoszone wobec LZPR. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z LZPR na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Lubelski Związek Piłki Ręcznej?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych LZPR?

Na podstawie uchwały Zarządu LZPR, IODO w naszym Związku z urzędu jest Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych LZPR. W związku z powyższym w zakresie związanym z przetwarzanymi danymi osobowymi przez LZPR prosimy o kontakt z nim poprzez e-mail: lublin@zprp.org.pl lub numer telefonu: 81 464 39 44.

 

Kontakt

Dziękujemy za wsparcie